Vedtægter for Køge Tri Team 2000

§ 1
Navn og hjemsted

Foreningen Køge Tri Team 2000, der har hjemsted i Køge Kommune, er stiftet pr. 2. januar 2001.

Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under Danmarks Idræts-Forbund samt DGI, og er underlagt disse love og bestemmelser.

§ 2
Formål

Foreningens formål er at dyrke triathlon samt på anden måde virke for at fremme denne idræt.

§ 3
Medlemskab

Som aktivt medlem kan bestyrelsen optage enhver, der har interesse. Optagelsen af passive medlemmer kan ske uanset alder. Passive medlemmer har ingen adgang til selve idrætsudøvelsen, men er valgbare til bestyrelsesarbejdet.

Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag vælges af generalforsamlingen, hvis beslutning herom kræver samme majoritet, som er forskrevet til ændring af foreningens vedtægter – jf. § 17.

§ 4
Indmeldelse

Indmeldelse skal ske skriftligt på indmeldelsesblanketten til foreningens sekretær/kasserer. For medlemmer under 18 år skal indmeldelsesblanketten underskrives af forældre eller værge.

Indmeldelsen er bindende for mindst 3 måneder, dog er der en prøvetid på 14 dage.

§ 5
Udmeldelse

Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren med en måneds varsel til udgangen af et kvartal.

Udmeldelsen kan kun accepteres, hvis medlemmet ikke har økonomiske mellemværende med foreningen.

§ 6
Kontingent

Kontingentet for aktive og passive medlemmer fastsættes på den ordinære generalforsamling.

Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.

§ 7
Restance

Kontingentet skal være betalt inden udgangen af forfaldsmåneden. Ved for sen betaling af kontingent fremsendes rykkerskrivelse. Såfremt kontingentet ikke betales herefter, skal medlemmetskriftligt meddeles, at det er slettet af foreningens medlemsliste.

Ny optagelse kan da kun ske mod betaling af restgælden.

§ 8
Udelukkelse og eksklusion

Et medlem kan udelukkes eller ekskluderes, såfremt vedkommendes opførsel strider mod foreningens vedtægter, eller medlemmet på særlig grov måde har tilsidesat sine medlemspligter.

Såvel i sager om udelukkelse som eksklusion har medlemmet krav på at blive hørt inden bestyrelsen træffer sin afgørelse.

I sager om eksklusion har medlemmet krav på, at sagen afgøres på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt.

En generalforsamlings afgørelse af en eksklusion kræver samme majoritet som ved en ændring af foreningens vedtægter.

§ 9
Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. Generalforsamlingen holdes en gang årligt inden udgangen af april. Adgang til generalforsamlingen har alle medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde.

Stemmeret har alle medlemmer, der ikke er i kontingentrestance. Medlemmer under 14 år, skal dog udøve deres stemmeret via forældre/værge. Passive medlemmer skal dog have været medlemmer af foreningen i mindst 6 måneder. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 8 ugers varsel med skriftlig meddelelse til alle medlemmerne. Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 4 uger før generalforsamlingens afholdelse. Forslag skal være foreningens medlemmer i hænde seneste 2 uger før generalforsamlingen.

En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

§ 10
Dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Forelæggelse af regnskabet for det forløbne år til godkendelse
4. Fastlæggelse af kontingent.
5. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg til bestyrelsen.
8. Valg af suppleanter
9. Valg af kritiskrevisor og kritiskrevisorsuppleant.
10.Eventuelt.

§ 11
Generalforsamlingens ledelse m.v.

Generalforsamlingens vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.
Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Dog kræver vedtægtsændringer og foreningens opløsning kvalificeret majoritet – jf. § 17 og § 18.
Valgbare til bestyrelsen er medlemmer, der er fyldt 16 år og har stemmeret – jf. § 9. For at kunne blive valgt til formand eller kasserer skal man dog være fyldt 18 år.
Fraværende, valgbare medlemmer kan vælges, når der skriftligt forelægger tilsagn om, at vedkommende vil modtage valg til den forestående post. Afstemning skal, såfremt 5 medlemmer forlanger det, foretages skriftligt. Der føres en protokol over generalforsamlingens beslutninger. Protokollen godkendes og underskrives af dirigenten.

§ 12
Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst en femtedel af foreningens stemmeberettigede medlemmer, skriftligt over for bestyrelsen, fremsætter ønske herom. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse. For så vidt angår mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.

§ 13
Bestyrelse – Valg

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold.

Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbene eller enkeltstående opgaver.

De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til vedtægterne.

Bestyrelsen består af en formand, en kasserer og en sekretær og de vælges for 2 år ad gangen på den ordinære generalforsamling.

Formanden er på valg i lige år, medens kassereren og sekretæren er på valg i ulige år.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer, heriblandt formanden, er til stede.

Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.

§ 14
Tegningsret

Foreningen tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner over kr. 5000,00 kræves dog underskrift af formand og kasserer i foreningen

Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen.

§ 15
Regnskab

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Bestyrelsen skal inden den 1. marts afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr. 31. december til revisoren.

Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse, og skal være forsynet med revisorens påtegning og underskrift.

Den revisor, man vælger på en generalforsamling er det man kander foreningens KRITISKE revisor. Det betyder IKKE, at revisoren være kritisk, men at revisoren tjekker både kassererens arbejde og bestyrelsen prioritering og brug af pengene, gerne holdt om mod det budget, som en generalforsamling har vedtaget.

§ 16
Revision

På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen en kritiskrevisor og en kritiskrevisorsuppleant – jf. § 10. Kritiskrevisor skal hvert år i marts måned gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede. Revisionsformen er regnskabsmæssig revision, og driftsregnskab og status forsynes med påtegning. Den kritiskrevisor har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger..

§ 17
Vedtægtsændringer

Forandringer af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de angivne stemmer er for forslaget.

§ 18
Foreningens opløsning

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en, i dette øjemed, særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves at mindst 3/4 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves mindst ¾ af de angivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutningen kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede.

På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvorledes der skal forholdes med foreningens formue, herunder eventuelt fast ejendom og løsøre.

Beslutninger herom træffes ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af foreningens opløsning skal den formue der er i behold, anvendes til idrætslige formål i forening